Pravidla

Harmonogram e-aukce

E-aukce začíná zveřejněním na stránkách www.BidCars.cz a končí ve stanovený den v určenou hodinu. Veškeré termíny aukcí stanovuje výhradně BIDCARS a zveřejní ho na svých www stránkách a současně e-mailem rozešle pozvánky do e-aukce všem potenciálním účastníkům.

Jak získám informace o prodávaných vozidlech ?

Elektronické prezentační karty vozidel, které jsou určeny k prodeji formou e-aukce jsou k dispozici na internetových stránkách www.BidCars.cz společnosti Katrion s.r.o v sekci nabídka vozidel. Tato nabídka je průběžně doplňována ihned po té, co je vozidlo zařazeno do nějaké aukce, je možné si jej vybrat či vyhledat prostřednictvím vyhledávacích filtrů.

Jaký je původ nabízených vozidel ?

Většina vozidel pochází z řádně ukončených operativních leasingových smluv, předčasně ukončených smluv finančního leasingu a úvěru nebo firemních fleetů. Dále pak od konečných uživatelů vozidel. Ve všech těchto případech jsou vozidla u nás prověřována a je o jejich stavu sepsána technická zpráva, která je přílohou všech vozidel i ke stažení. Zároveň v takovém případě přikládáme i certifikát z AUTODNA.

Kde a kdy si můžu vozidla prohlédnout ?

Nabízená vozidla si mají účastníci e-aukce možnost prohlédnout před konáním e-aukce. Lokace vozidla je uvedena v kartě vozidla.

Kde a jak se můžu zaregistrovat ?

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na těchto stránkách. Po vyplnění registračního formuláře a při dodržení registračních podmínek aktivuje BIDCARS účastníkovi přihlašovací údaje.

Co potřebuji k registraci ?

Vyplnit registrační formulář, a doručit ho na adresu City Taxi Racing s.r.o., Na návsi 392, Herink, 251 01 PRAHA západ, CZ, podepsaný včetně podepsaných všeobecných podmínek (úředně ověřeným podpisem). Pro urychlení aktivace je možné vše zaslat i na email info@bidcars.cz

Platím nějaké poplatky za registraci nebo účast na e-aukci?

Ne, za samotnou registraci ani účast na e-aukci žádný poplatek neplatíte. Kupující pak platí prodejní poplatek v předem stanovené výši. (Viz níže.)

Jak probíhá podávání nabídek na kupní cenu (bidování) ?

Přihlášení účastníci mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání e-aukce formou podání nabídky na kupní cenu a to tak, že v seznamu vozidel nebo v kartě vozidla klikne do kolonky „Přihodit“, uvede výši své finanční nabídky (v Kč) a potvrdí ji tlačítkem „………………“. Dražitel může stejným způsobem učinit návrh na libovolný počet aktivních vozidel v e-aukci. Účastníkovi e-aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případe podání nabídky v poslední minutě před koncem e-aukce se e-aukce toho konkrétního vozidla prodlouží o 90 vteřin.

Jakým způsobem se vybírá nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy?

Po skončení e-aukce jsou veškeré podané nabídky kupních cen vyhodnoceny a následně schvalovány zadavatelem aukce. Výsledky e-aukce jsou platné v okamžiku, kdy BIDCARS e-mailem zašle vítěznému účastníku potvrzení, že jeho nabídka byla přijata jako nejvyšší a prodej vozidal byl ze strany prodávajícího schválen. Tento e-mail bude zahrnovat i fakturu a informace k úhradě a stejně tak i informace k převodu a přepisu vozidla. Po zaplacení, BIDCARS zařídí registraci vozidla na kupujícího a následně zašle kupujícímu informaci k převzetí vozidla. Přepis vozidla provádí výhradně BIDCARS.

V případě, že BIDCARS nepotvrdí výše uvedeným způsobem vítěznému účastníkovi e-aukce platnost ukončené e-aukce zpravidla do 5 (pěti) pracovních dní od jejího skončení pokud není u konkrétní e-aukce uvedena jiná doba, má se za to, že BIDCARS využívá svého práva k odmítnutí předložených návrhů účastníka e-aukce na kupní cenu vozidla.

Vítězný účastník, kterému BIDCARS zaslala výherní mail s pokyny pro zaplacení vozidla je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů zaplatit kupní cenu, podepsat kupní smlouvu. Následně po obdržení e-mailu s pokynem na převzetí také převzít vozidlo za současného podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu.

Jakým způsobem uhradím kupní cenu ?

Po skončení e-aukce a schválení prodeje má každý vítězný účastník povinnost uzavřít kupní smlouvu na toto vozidlo. Takový účastník aukce je povinen doplatit plnou kupní cenu a prodejní poplatek ve výši 3 500 Kč + 1,5% s vítězem e-aukce nabídnuté kupní ceny + DPH (v aktuální zákonné výši) vkladem, a to na účet BIDCARS, nebo převodním příkazem na účet BIDCARS do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výherního e-mailu. Prodejní poplatek se nevybírá, pokud kupní cena vozidla nepřesáhne částku 10 000 Kč.

Podklady pro úhradu dostane každý vítězný účastník e-aukce e-mailem.

V případě, že vítězný účastník e-aukce nezaplatí ve stanoveném termínu celou kupní cenu, vystavuje se možnosti postihu v souladu se všeobecnými podmínkami, jedná se zejména o smluvní pokutu a škodu ve výši rozdílu mezi výši vítězným účastníkem podané nabídky a výši kupní ceny za kterou bude skutečně realizován prodej jinému účastníkovi v rámci shodné či jakékoliv budoucí e-aukce.

Příklad výpočtu prodejního poplatku :

    • vozidlo s konečnou cenou 150 000 Kč dosaženou v e-aukci
    • 3 500 Kč + 1,5% z 150 000 Kč = 150 000 Kč x 0,015 = 2 250 Kč + 3 500 Kč = prodejní poplatek = 5 750 Kč bez DPH

Jak a kde uzavřu kupní smlouvu ?

Po připsání částky uvedené v podkladech pro úhradu doplatku na účet City Taxi Racing s.r.o. bude s vítězným účastníkem e-aukce sepsaná v provozovně City Taxi Racing s.r.o. v ……………………………………… v čase od 10:00hod do 17:00hod kupní smlouva. (pokud není ve vítězném mailu uvedeno jinak)

Jak a kde převezmu vozidlo ?

Vítězný účastník e-aukce je povinen převzít si vozidlo do 5-ti (pěti) pracovních dnů obdržení e-mailu s pokyny pro převzetí vozidla (pokud není ve výherním mailu uvedeno jinak) a následně bude vydané vozidlo v místě které je uvedeno v e-mailu s pokynem pro převzetí vozidla.

Kde obdržím technický průkaz ?

V technickém průkazu nabízených vozidel je prodávající (zpravidla leasingová společnost) uveden jako vlastník vozidla a po prodeji vozidla zajistí společnost BIDCARS převod vozidla na kupujícího.

Technický průkaz bude po provedení registrace na kupujícího, (zapsáním jako vlastníka do velkého technického průkazu) bezodkladně zaslán kupujícímu na jeho korespondenční adresu.

Na základě Zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho změny platné od 1.1.2015 bude třeba k Žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla podávané třetí osobou předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem dle §6 odst.6. tohoto Zákona a zelenou kartu na nového vlastníka.

Náklady spojené s přistavením vozidla na evidenční kontrolu a změnu vlastníka vozidla v technickém průkazu ve výši 2 900 Kč bez DPH budou přeúčtovány kupujícímu.

Reklamace

Reklamovat dle zákona může jenom vlastník předmětu, tedy je potřebné vozidlo nejdřív zaplatit a podepsat kupní smlouvu.

Až nabytím vlastnictví k vozidlu nabýváte také právo reklamovat předmět koupě sepsáním reklamace s uvedením reklamovaných závad a doručením do naší společnosti. Vaše reklamace bude projednána se zadavatelem aukce a vyřízena nejpozději v zákonem stanovené lhůtě.

Zmaření aukce

V případe že vítězný účastník odmítne zaplatit a převzít vozidlo v souladu a čase stanoveném ve všeobecných podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku elektronické aukce BIDCARS, bude jako zmařitel pokutován v souladu s těmito podmínkami smluvní pokutou, a bude po něm vymáhána vzniklá škoda zejména jako rozdíl mezi vítěznou nabídkou zmařitele a výší kupní ceny za kterou bude skutečně realizován prodej jinému účastníkovi v rámci shodné či jakékoliv budoucí e-aukce.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít